Je nám líto. KlaudaTrade momentálně nepříjmá nové objednávky. Využíjte prosím služeb www.klaudashop.cz. Děkujeme za pochopení. Tým KlauDa.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

KlauDa Trade  s.r.o., IČO: 094 07 031, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335886.

I.

Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je obchodní společnost KlauDa Trade s.r.o., IČO: 094 07 031, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335886 (dále jen „KlauDa Trade“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). 

Další informace o KlauDa Trade jsou uvedeny na webové stránce www.klaudatrade.cz v sekci
„O Nás.

Kupujícím dle těchto VOP se rozumí fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s KlauDa Trade nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s KlauDa Trade považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

  1. Tyto VOP se vztahují na smlouvy uzavírané mezi KlauDa Trade na straně jedné jako prodávajícím a kupujícím na straně druhé. Kupující s těmito VOP vyjadřuje souhlas dnem uzavření kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.
  2. V případě odchylných ujednání mezi VOP a kupní smlouvou platí ujednání v kupní smlouvě.
  3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a/nebo rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze dle těchto VOP uzavřít v českém jazyce a na dodávky zboží na území České republiky.

II.

Poučení pro spotřebitele

  1. KlauDa Trade kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:
   1. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném KlauDa Trade uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
   2. Kupující, který je spotřebitelem spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
    1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
    2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
    3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat písemně na adresu sídla KlauDa Trade,
na e-mailovou adresu info@klaudatrade.cz nebo sdělit osobně v jakékoliv prodejně KlauDa Trade.

   1. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
    1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli KlauDa Trade a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
    2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
    3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
    4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   2. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží KlauDa Trade, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   3. Kontaktní e-mailovou adresou je info@klaudatrade.cz.

III.

Uzavírání kupních smluv

  1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží jím vystavená a doručená prodávajícímu. Za kupní smlouvu se považuje každý nákup zboží realizovaný mezi kupujícím a prodávajícím podle těchto VOP. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že kupní smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena pouze dle podmínek čl. III.
  3. Kupní smlouvy se uzavírají 
    1. Písemně mezi smluvními stranami na straně prodávajícího pouze na adrese sídla KlauDa Trade
    2. elektronicky na elektronických adresách uvedených na www.klaudatrade.cz a na straně kupujícího na adrese uvedené v objednávce nebo
    3. prostřednictvím e-shopu KlauDa Trade na adrese www.klaudatrade.cz.

Objednávky učiněné jiným způsobem nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

  1. Návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy (dále též „objednávka) dle čl. III odst. 3.3 písm. a) musí:
 1. obsahovat přesné označení kupujícího včetně IČO a DIČ, (má-li tyto kupující přiděleny) a včetně kontaktních údajů (tel., email);
 2. být učiněn způsobem dle čl. III odst. 3.3 VOP;
 3. obsahovat buď druh, množství zboží a cenu zboží nebo odkaz na číslo cenové nabídky prodávajícího;
 4. vymezovat způsob přepravy zboží;
 5. vymezovat místo, do něhož má být zboží přepraveno – dodáno.
  1. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí přijetí objednávky v tzv. „Rekapitulaci objednávky, a to písemně nebo elektronicky na adresu pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo uživatelském účtu. Od dne přijetí objednávky prodávajícím je kupující svou objednávkou vázán a není oprávněn od ní jednostranně odstoupit či ji měnit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní smlouva bude uzavřena ve znění objednávky, jestliže prodávající (elektronicky či písemně) nesdělí kupujícímu do pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu byla doručena, a to na adresu kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu, že návrh na uzavření kupní smlouvy nepřijímá.
  2. Přijetí objednávky ze strany prodávajícího s dodatkem či odchylkou, která podstatně mění podmínky objednávky je novým návrhem (dále jen „protinávrh) na uzavření smlouvy. Smlouva není uzavřena, pokud protinávrh prodávajícího není potvrzen kupujícím do pěti pracovních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
  3. Smluvně dojednanou dodávku zboží není kupující, který není spotřebitelem, oprávněn jednostranně měnit nebo ji zrušit, tedy kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit dle těchto VOP.
  4. Uzavření smlouvy mezi smluvními stranami ani jakékoliv jiné právní jednání ze strany kupujícího či prodávajícího neznamená akceptaci obchodních či obdobných podmínek kupujícího.
  5. Kupní smlouva je splněna dnem převzetí zboží kupujícím, když za tento den se považuje i den ve kterém kupující odmítl převzít řádně a včas dodané zboží.

IV.

Nákup prostřednictvím eshopu, uživatelský účet a uzavření kupní smlouvy

  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě KlauDa Trade na adrese https://www.klaudatrade.cz/registrace může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující vytvářet objednávky zboží. Toto ustanovení nevylučuje objednání zboží bez registrace zákaznického účtu kupujícím.
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami zaviněného kupujícím.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen na toto zboží uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez nákladů na dopravu, bez DPH a vratných obalů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků pouze tehdy, je-li zboží dodáváno na území ČR. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. U zboží, u něhož není uvedena cena, je nutné, aby se kupující na cenu před vyplněním objednávky informoval u prodávajícího a dle této informace pak cena bude do objednávky doplněna.
  9. U zboží dodávaného mimo území ČR kupní smlouva nabývá účinnosti dnem připsání celé kupní ceny objednaného zboží na účet prodávajícího, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.
  10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také závazné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o těchto nákladech uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro zboží dodávané na území Slovenské republiky platí samostatné informace (na vyžádání) o těchto nákladech na balení a dopravu.
  11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  12. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího). Od dne přijetí objednávky prodávajícím je kupující svou objednávkou vázán a není oprávněn od ní jednostranně odstoupit nebo ji měnit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní smlouva je uzavřena ve znění objednávky, jestliže prodávající (elektronicky či písemně) nesdělí kupujícímu do pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu byla doručena, a to na adresu či elektronickou adresu kupujícího, že návrh na uzavření kupní smlouvy nepřijímá.
  13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  15. Kupní smlouva je splněna dnem převzetí zboží kupujícím, když za tento den se považuje i den ve kterém kupující odmítl převzít řádně a včas dodané zboží.

V.

Převod vlastnictví, kupní cena a její splatnost

  1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, kupní cena za zboží bude zahrnovat veškeré náklady prodávajícího souvisejících s předáním zboží kupujícímu, tj. náklady na balení zboží, kontrolu zboží atd. V kupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, doprava ani vratné obaly, které budou případně uvedeny na daňovém dokladu zvlášť.
  2. Kupní cena uvedená v objednávce či jejím potvrzení není cenou pevnou či konečnou. Prodávající si tímto vyhrazuje právo jednostranně upravit kupní cenu zboží z důvodu úpravy ceny provedené výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího, nebo změnou cen materiálových. Změna kupní ceny dle tohoto odstavce není považována za porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího.
  3. Kupní cena za zboží bude kupujícímu ze strany prodávajícího vyfakturována, a to i v elektronické podobě. Prodávající je dále oprávněn vystavit kupujícímu daňový doklad (dále označen i jako „faktura). 
  4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů dle odst. 5.1, a to:
 1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se splatností uvedenou na faktuře – daňovém dokladu. V případě pochybností se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetího dne ode dne od jejího odeslání na adresu a/nebo na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, ode dne předání k poštovní přepravě/ode dne odeslání e-mailem;
 2. bezhotovostním převodem prostřednictvím internetové platební brány. 
  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží za podmínky uhrazení kupní ceny v plné sjednané výši.
  2. V případě, že kupující kupní cenu za zboží nebo její část nezaplatí prodávajícímu, a to buď do okamžiku dodání zboží či ve lhůtě uvedené ve faktuře, je prodávající oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu či odstoupit od kupní smlouvy, a to bez ohledu na to, zda s jejich plněním již bylo či nebylo započato. V takovém případě nemá kupující nárok na požadování jakékoli sankce po prodávajícím, jakožto ani nárok na náhradu škody. 
  3. Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní strany skutečnost, že se tato smluvní strana stala nespolehlivým plátcem DPH nebo že její bankovní účet užívaný pro platby přestal být zveřejňován správcem daně.
  4. Prodávající je oprávněn započítávat jakékoliv své pohledávky za kupujícím, a to i pohledávky dosud nesplatné vůči splatným i nesplatným pohledávkám kupujícího, což platí i v případě, že pohledávky kupujícího jsou nejisté nebo neurčité. Kupující je oprávněn svou pohledávku za prodávajícím započítávat pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. 
  5. Kupující je oprávněn jakékoliv své pohledávky vyplývající z kupní smlouvy dle těchto VOP postoupit nebo dát do zástavy pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího. 
  6. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost kupujícího zboží převzít a právo prodávajícího na úhradu dohodnuté kupní ceny v plné výši. 

VI.

Termín plnění, dodací podmínky a odpovědnost za vady zboží

  1. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu již před dohodnutým termínem plnění. O předčasném plnění je však povinen kupujícího předem informovat. Prodávající je oprávněn předmět plnění plnit dílčími dodávkami s tím, že sjednaná cena zůstává nedotčena, když každá dílčí dodávka může být pokládána za samostatný obchod.
  2. Prodávající je také oprávněn jednostranně prodloužit termín plnění, tj. termín dodání zboží uvedený v objednávce či jejím potvrzení, a to z důvodu prodlení výrobce zboží nebo dodavatele prodávajícího s jeho dodávkou, nebo z důvodu existence vyšší moci. Prodloužení termínu plnění dle tohoto odstavce není považováno za porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.
  3. Dodání zboží se dle těchto VOP rozumí:
   1. vlastní odvoz zboží kupujícím, a to z místa určeného prodávajícím;
   2. dovoz zboží kupujícímu ze strany prodávajícího, a dopravcem sjednaným prodávajícím do místa sídla kupujícího nebo na místo na území ČR uvedené v objednávce. 
  4. Riziko a tím i odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu nebo prvnímu dopravci. 
  5. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně poté, kdy na něho přejde nebezpečí škody na zboží nebo po dodání zboží do místa určení. 
  6. V případě, že dodávané zboží nemůže být převzato kupujícím, jsou k tomuto oprávněny tyto osoby:
   1. osoba, která se prokáže objednávkou a je uvedena kupujícím na objednávce jako osoba oprávněná k převzetí zboží, a která předloží k nahlédnutí občanský průkaz,
   2. statutární orgán kupujícího nebo zaměstnanec kupujícího oprávněný dle ust. § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to po předložení občanského průkazu k nahlédnutí.

Uvedené osoby přebírající zboží jsou pak dále povinny uvést na dodacím listu čitelně své jméno, příjmení, datum převzetí zboží a připojit svůj podpis.

 

  1. Nesplní-li osoby přebírající zboží některou z podmínek uvedených v odst. 6.6, má se za to, že prodávající plnil řádně a včas, přičemž kupující zboží odmítl převzít s důsledky uvedenými v těchto VOP, když současně tímto dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na dodaném zboží. 
  2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, kupující není oprávněn řádně dodané zboží odmítnout převzít či toto vrátit.
  3. Zanikla-li povinnost prodávajícího dodat zboží pro nemožnost takového plnění, je prodávající povinen uhradit kupujícímu škodu tím vzniklou v případě, že nemožnost plnění byla prodávajícím zaviněna. 

 VII.

Reklamace 

  1. Za zjevné vady zboží dodaného kupujícímu způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě odpovídá prodávající. Prodávající dále odpovídá za vady množství, sortimentu, kompletnosti a nesprávného označení zboží. Reklamace zjevné vady musí být prodávajícímu kupujícím oznámena neprodleně po převzetí zboží, a to písemně na adresu info@klaudatrade.cz, jinak možnost uplatnit nároky z titulu odpovědnosti za zjevné vady prodávajícího zanikají. 
  2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti s reklamací skryté vady zboží, jež byla kupujícím uplatněna neoprávněně nebo kterou prodávající neuznal. 

VIII.

Ochrana osobních údajů 

  1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, které byly prodávajícímu poskytnuty ze strany kupujícího, jeho zaměstnanců, členů statutárního orgánu či jiných zástupců. 
  2. Osobní údaje dle odst. 8.1 budou prodávajícím zpracovány zejména za účelem: 
   1. poskytnutí dodávek zboží či služeb;
   2. zajištění souladu s příslušnými právními, regulatorními nebo profesními požadavky;
   3. řešení požadavků nebo komunikací od příslušných orgánů;
   4. využití systémů a aplikací pro služby informačních technologií a informačních systémů
  3. Prodávající se tímto zavazuje postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpis, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

IX.

Závěrečná ustanovení

  1. V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  2. Smluvní vztahy se řídí právem České republiky. Pro všechny spory, které vyplývají ze smlouvy nebo vznikají v souvislosti se smlouvou a nebudou vyřešeny dohodou, je místně příslušný soud v místě sídle prodávajícího. 
  3. Vylučuje se použití ust. § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, §§ 1798 až 1800, § 1950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
  4. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 
  5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  6. Prodávající může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit tehdy, je-li podle uvážení prodávajícího rozumná potřeba jejich změny. Nové znění VOP je prodávající povinen uvést na svých webových stránkách. Tyto nové VOP se stanou účinnými dnem zveřejnění, není-li prodávajícím uvedena účinnost pozdější. 
  7. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné nákupní podmínky uvedené nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky obsažené v objednávce kupujícího, které nejsou v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, se považují za neplatné, pokud je prodávající před dodávkou zboží písemně kupujícímu nepotvrdil. 
  8. Součástí těchto VOP je Reklamační řád a Reklamační protokol.
  9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 5.5.2024
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz