Je nám líto. KlaudaTrade momentálně nepříjmá nové objednávky. Využíjte prosím služeb www.klaudashop.cz. Děkujeme za pochopení. Tým KlauDa.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KlauDa Trade s.r.o., IČO: 094 07 031, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335886.

Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany obchodní společnosti KlauDa Trade s.r.o., IČO: 094 07 031, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335886 (dále jen „KlauDa Trade “ nebo „správce). Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme.

Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou správcem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou.

Osobní údaje jsou pod elektronickou i procedurální kontrolou a správce disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím.

Níže uvedené se netýká informací o právnické osobě (jako např. její název, právní forma, kontaktní údaje…).

I. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem a zároveň zpracovatelem je obchodní společnost KlauDa Trade s.r.o., IČO: 094 07 031, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335886, která je provozovatelem eshopu na adrese https://www.klaudatrade.cz/ (dále také jako „eshop), a která shromažďuje, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Správce osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr vhodných smluvních partnerů.

II. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Jedná se o identifikační (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a kontaktní údaje (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa), dále pak údaje z naší vzájemné komunikace. Všechny zmíněné osobní údaje jste nám sdělili v rámci naší spolupráce. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Správce, jakožto provozovatel eshopu užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • základní funkčnosti webových stránek eshopu.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace, které Váš prohlížeč může přenést zpětně k nám při Vašem dalším přístupu na webovou stránku KlauDa Trade. Tyto soubory nám umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky KlauDa Trade. Při Vašem prvním vstupu na webovou stránku KlauDa Trade, se objeví banner se žádostí o Váš souhlas s použitím „cookies.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (společnost AGF Food Logistics, a.s., se sídlem Kostelec 60, 588 61 Kostelec, IČ 24151114, společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 6764)
 • poskytovatel e-mailingové služby (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnost podílející se na administraci e-shopové platformy Shoptet (společnost Cyber-Tech s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2, IČ 172 64 804, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 369 114)

III. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zejména z právního důvodu plnění smlouvy. Jedná se o případy, kdy realizujeme smluvní závazek včetně související obchodní a finanční komunikace. Výše uvedené osobní zpracováváme pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

V. Je zpracování Vašich osobních údajů dobrovolné?

V případě, že nejste naším zákazníkem, děje se zpracování osobních údajů vždy na základě Vašeho souhlasu (pro účely zasílání newsletterů či náboru nových zaměstnanců). V ostatních případě se nejedná o dobrovolné zpracování osobních údajů a jeho zákonnost je podložena výše uvedenými právními důvody. Problematika dobrovolnosti zpracování osobních údajů v rámci „cookies“ je uvedena v článku II. těchto Zásad.

VI. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Dle platné legislativy máte vůči správci níže uvedená práva:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na výmaz (zejména pominul-li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány),
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,
 • právo na odvolání souhlasu (v případě, že zpracování osobních údajů na základě souhlasu – např. zasílání newsletterů),
 • právo vznést námitku týkající se zpracování vůči správci,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany správce k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Při realizaci Vašich práv se obraťte na Klaudii Pánász - info@klaudatrade.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele. Veškeré Vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů z našich záznamů. Reakci na Vaše uplatněná práva provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem správce. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz